fbpx

פעלים בספרדית – דקדוק בספרדית

נכתב ע”י נדיה רייטר, מורה ללימוד ספרדית באינטרנט בלינגולרן

הדקדוק הספרדי הוא לא מסובך במיוחד, אבל חשוב להכיר אותו אם אתם רוצים ללמוד לדבר, לכתוב ולקרוא ספרדית. מאמר זה יעסוק בנטיות הפעלים, שמות העצם והתארים בספרדית.

נתחיל מפעלים בספרדית:

פעלים בספרדית מתחלקים ל-3 סוגים בסיסיים –

פעלים שבצורת המקור שלהם מסתיימים ב- ar (לדוגמה, viajar, לנסוע)‎

פעלים שבצורת המקור שלהם מסתיימים ב- er (לדוגמה, comer, לאכול)

פעלים שבצורת המקור שלהם מסתייים ב- ir (לדוגמה, sentir, להרגיש)

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן

אלה הזמנים הבסיסיים הקיימים בספרדית:

הווה

עבר לא מושלם (pasado indefinido) – מציין פעולה שהתרחשה והסתיימה בעבר

עבר לא מוגדר – מציין פעולה שהתרחשה בעבר, ולא ידוע מתי נסתיימה או מתי התחילה

עתיד

תנאי – תנאי הווה היפותטי.

אלה הן ההטיות הבסיסיות של הפעלים בספרדית:

הפועלviajar :

הווה הפשוט

עתיד הפשוט

עבר לא מושלם

עבר הפשוט

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Viajo

Viajaré

Viajaba

Viajé

Viajaría

Tú / vos

גוף שני יחיד

Viajas

Viajarás

Viajabas

Viajaste

Viajarías

El/ella

גוף שלישי יחיד

Viaja

Viajará

Viajaba

Viajó

Viajaría

Nosotros

גוף ראשון רבים

Viajamos

Viajaremos

Viajábamos

Viajamos

Viajaríamos

Vosotros

גוף שני רבים

Viajáis

Viajaréis

Viajabais

Viajasteis

Viajaríais

Ustedes

גוף שני רבים

Viajan

Viajarán

Viajaban

Viajaron

Viajarían

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Viajan

viajarán

Viajaban

viajaron

Viajarían

הפועל comer:

הווה הפשוט

עתיד הפשוט

עבר לא מושלם

עבר הפשוט

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Como

Comeré

Comía

comí

Comería

Tú/vos

גוף שני יחיד

Comes

Comerás

Comías

Comiste

Comerías

El/ella

גוף שלישי יחיד

Come

Comerá

Comía

Comió

Comería

Nosotros

גוף ראשון רבים

Comemos

Comeremos

comíamos

Comimos

Comeríamos

Vosotros

גוף שני רבים

Coméis

Comeréis

Comeríais

Comisteis

Comeríais

Ustedes

גוף שני רבים

Comen

Comerán

Comían

Comieron

Comerían

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Comen

Comerán

comían

comieron

comerían

הפועל sentir:

הווה הפשוט

עתיד הפשוט

עבר לא מושלם

עבר הפשוט

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Siento

Sentiré

Sentía

Sentí

Sintiera

Tu/vos

גוף שני יחיד

Tú Sientes

Vos Sentis

Sentirás

sentías

Sentiste

Sintieras

El/ella

גוף שלישי יחיד

Siente

Sentirá

Sentía

Sintió

Sintiera

Nosotros

גוף ראשון רבים

Sentimos

sentiremos

Sentíamos

Sentimos

Sentiríamos

Vosotros

גוף שני רבים

Sentís

Sentiráis

Sentíais

Sentisteis

Sintierais

Ustedes

גוף שני רבים

Sienten

Sentirán

Sentían

Sintieron

Sintieran

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Sienten

sentirán

sentian

sintieron

Sintieran

יש צורות נוספות של פעלים בספרדית, ונרחיב עליהן כאן:

צורת הבינוני בספרדית– צורה שמשמשת גם לשמות תואר המבוססים על פעלים, וגם לבנייה של פעלים מתקדמים יותר.

צורת הבינוני בדקדוק בספרדית מתחלקת לשניים:

בינוני הווה – משמש לעיתים את הזמנים המתמשכים (שנרחיב עליהם בהמשך), אצלם הוא נבנה בעזרת פועל העזר ESTAR (להיות, להימצא). הבינוני עצמו משמש כסוג של שם תואר בספרדית

בינוני עבר – משמש לעיתים את הזמן הסביל (שנרחיב עליו בהמשך), בו הוא מופיע יחד עם פועל העזר ser (להיות, to be). כשלעצמו הוא סוג של שם תואר בספרדית שנגזר מהפועל.

בניית בינוני הווה בספרדית:

–  עבור פעלים המסתיימים ב- ar בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ando (לדוגמה, viajando).

–  עבור פעלים המסתיימים ב- er בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- iendo (לדוגמה, comiendo).

–  עבור פעלים המסתיימים ב- ir בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- iendo (לדוגמה, sintiendo).

בניית בינוני עבר:

– עבור פעלים המסתיימים ב- ar בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ado (לדוגמה, amado, אהוב).

– עבור פעלים המסתיימים ב- er בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ido (לדוגמה, comido).

– עבור פעלים המסתיימים ב- ir בצורת המקור, הסיומת מחלפת ב- ido (לדוגמה, sentido).

הזמנים המתמשכים בספרדית:

פועל בספרדית בעל מימד מתמשך, הנבנה בעזרת פועל העזר estar (להימצא). לבנייה נכונה של הפועל המתמשך, יש להוסיף את הפועל estar בהטייה הנכונה יחד עם הפועל בבינוני הווה. לדוגמה: estoy viajando – I am travelling.

לעזרתכם, הנה ההטיות של הפועל estar:

הווה הפשוט

עתיד הפשוט

עבר לא מושלם

עבר הפשוט

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Estoy

Estaré

Estaba

Estuve

Estaría

Tú/vos

גוף שני יחיד

Estás

Estarás

Estabas

Estuviste

Estarías

El/ella

גוף שלישי יחיד

Está

Estarás

Estaba

Estuvo

Estaría

Nosotros

גוף ראשון רבים

Estamos

Estaremos

Estábamos

Estuvimos

Estaríamos

Vosotros

גוף שני רבים

Estáis

Esteráis

Estabais

Estuvisteis

Estaríais

Ustedes

גוף שני רבים

Están

Estarán

Estaban

Estuvieron

estarían

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Están

Estarán

Estaban

estuvieron

estarían

הפועל הסביל בספרדית:

כדי לבנות פועל סביל בספרדית, יש להשתמש בנטיות הפועל ser (להיות), וצורת הבינוני עבר – לדוגמה,ser amado, להיות אהוב. לעיתים קרובות משמיטים את הפועל SER מתוך המשפט.

לעזרתכם, הנה ההטיות של הפועל ser:

הווה הפשוט

עתיד הפשוט

עבר לא מושלם

עבר הפשוט

תנאי

Yo

גוף ראשון יחיד

Soy

Seré

Era

Fui

Sería

Tu/vos

גוף שני יחיד

Tú eres

Vos Sos

Serán

Eras

Fuiste

Serías

El/ella

גוף שלישי יחיד

Es

Será

Era

Fue

Sería

Nosotros

גוף ראשון רבים

Somos

Seremos

éramos

Fuimos

Seríamos

Vosotros

גוף שני רבים

Sois

Seréis

Erais

Fuisteis

Seríais

Ustedes

גוף שני רבים

Son

Serán

Eran

fueron

Serían

Ellos/ellas

גוף שלישי רבים

Son

Serán

Eran

fueron

Serían

ועכשיו, סיימנו את נושא הפעלים בספרדית, ונשאר לנו לראות מה קורה עם התארים ושמות העצם בספרדית:

נטיות תארים בספרדית:

בספרדית, בדומה לעברית, התארים מתאימים לשמות העצם במגדר ובכמות. הם יופיעו לאחר שם העצם אותו הם מתארים. יוצאי דופן הם התארים הלא מיודעים (לדוגמה הרבה = mucho, כמה = algunos), שיופיעו לפני שם העצם, עדיין באותו מגדר וכמות.

נחלק את בניית התארים בספרדית לשניים – מגדר וכמות.

כמות = יחיד ורבים:

– תואר אשר מסתיים ביחיד בתנועה, מוסיפים לו S (לדוגמה: lindo = יפה, lindos = יפים).

– תואר אשר מסתיים ביחיד בעיצור, מוסיפים לו es

– תואר שמסתיים ביחיד באות Z, מחליפים את ה- Z ב- ces.

מגדר התארים בספרדית = זכר/ נקבה:

– תארים שבזכר מתסיימים ב- E או ב- A, בנקבה צורתם זהה.

– תארים שבזכר מסתיימים בעיצור, בנקבה צורתם זהה.

– תארים שבזכר מסתיימים ב-O, בנקבה היא הופכת ל- A.

– תארים שבזכר מסתיימים ב- N או ב- R, בנקבה הן הופכות ל- A.

הטיות שמות העצם בספרדית:

שמות העצם בספרדית מקבלים מגדר, אך ברבים צורתם זהה ללא קשר למגדר.

צורת הרבים של שמות עצם בספרדית נבנית כך (בדומה לבניית הרבים של שמות התואר):

– שם עצם אשר מסתיים בתנועה, מוסיפים לו S.

– שם עצם אשר מסתיים בעיצור, מוסיפים לו es

– שם עצם אשר מסתיים באות Z, מחליפים את ה- Z ב- ces.

יידוע שמות עצם בספרדית:

ניתן ליידע את שמות העצם בשני אופנים: יידוע מסויים, כלומר, שם עצם ספציפי הידוע לנו, ויידוע בלתי מסויים, כלומר, איזשהו שם עצם. לעזרתכם, להלן ההטיות של היידועים:

יידוע בלתי מסויים

יידוע מסויים

זכר יחיד

Un

El

זכר רבים

Unos

Los

נקבה יחיד

Una

La

נקבה רבים

unas

las

מקווים שמאמר זה עזר לכם להבין יותר את השפה הספרדית! אם אתם רוצים ללמוד עוד ולהשתפר, פנו אלינו, ותראו כמה כיף ונחמד זה ללמוד ספרדית!

רוצים להעשיר את הידע שלכם על השפה הספרדית? קראו גם:

לימודי ספרדית 6טיול לדרום אמריקה – שווה לדעת ספרדית?–  האם אתם לפני טיול לדרום אמריקה? הכתבה הזו היא בשבילכם.

לימודי ספרדית 4שיחון ספרדית–  האם אתם לקראת נסיעה לספרד או דרום אמריקה? הנה אוצר מילים שישדרג לכם את החופשה.

לימודי ספרדית 3ספרדית למתחילים  – פרטים נוספים על קורסי הספרדית למתחילים בלינגולרן.


לינגולרן הנו אתר לימוד ספרדית באינטרנט, המאפשר לכם לעשות קורס ספרדית למתחילים, או לשפר את מיומנויות הספרדית שלכם וללמוד ספרדית עם מורים מנוסים וחומרי לימוד מעולים, בכיתה וירטואלית מתקדמת.

תוכניות ללימוד שפות בלינגולרן


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn