fbpx

היחסות בשפה הרומנית

מאת אתי דסקל, מורה וכותבת תוכן עבור לינגולרן

בשפות סלאביות ובלקניות רבות, וביניהן כמובן רומנית, ישנה חשיבות רבה ליחסה. אולם כדי שנוכל להתעמק בסוגיה זו, חשוב שנבהיר תחילה מהי אותה יחסה.
היחסה היא סימון שם העצם, שם התואר, כינוי רומז, תווית יידוע ומילת שאלה בהתאם למין שם העצם העומד לפניהם או אחריהם (למשל, ברוסית שם התואר מקדים את שם העצם ואילו ברומנית שם העצם מקדים את שם התואר) ולתפקידו התחבירי במשפט.
ברומנית שלושה מינים (זכר, נקבה וסתמי) ומספר היחסות הוא חמש:
• יחסת הנושא – עונה על השאלה מה/מי?
• יחסת המושא הישיר (זהה בצורתה ליחסת הנושא) – עונה על השאלה את מה/את מי?
• יחסת המושא העקיף – עונה על השאלה למה/למי?
• יחסת השייכות (זהה ליחסת המושא העקיף) – עונה על השאלה של מה/של מי?
• יחסת הפנייה – אינה מהווה יחסה דקדוקית שמטרתה לעצב את מבנה המשפט והיחסים בין המילים, אלא משמשת רק כפנייה לאדם (תפקיד דומה לכך מגלמת בערבית המילה “יא”)
שימו לב! למרבה המזל יחסת הנושא ויחסת המושא הישיר הן אותה יחסה וכן יחסת המושא העקיף ויחסת השייכות הם אותה יחסה.

יחסות ברומנית
ברומנית עומד סימון היידוע בצמוד לשם העצם ובא מייד אחריו והוא מתאים את עצמו אליו במספר (יחיד/רבים), ביחסה ובמין. כך, למשל אם נרצה לומר “חבר”, נאמר ברומנית: “prieten” ואם נרצה לומר “החבר”, נאמר “prientenul” . בדוגמה זו אנו רואים שהסיומת –ul נוספה לשם העצם כדי ליצור את היידוע. כמובן שדוגמה זאת נותנת טעימה ראשונה לגבי היחסות ברומנית ואינה מסבירה את כל המורכבות המורפולוגית של שמות העצם. על מנת לנסות לקבל תמונה כללית של היחסות ברומנית, נציג סיכום קצר בטבלאות שלמטה. הטבלה כוללת רק את ארבע היחסות העיקריות, ללא יחסת הפנייה. הטבלה הראשונה מתייחסת לתווית הלא מיידעת, לדוגמה:
זה בית של חבר – Aceasta este casa unei prieten 

רבים

נקבה

סתמי

זכר

יחסה

nişte

o

 

un

un

 

 

nominative/

accusative

 

 

Nişte copii

ילדים

O mame

אמא

Un telefon

טלפון

Un băiat

בן

 

unor

Unei

 

unui

unui

dative/

genitive

Unor copii

של ילדים

Unei mame

של אמא

Unui telefon

של טלפון

Unui  băiat

של בן

 

הטבלה השנייה מתייחסת לתווית המיידעת, לדוגמה:
Am vorbit cu prietenelor  – דיברתי עם החברות

שמות עצם בנקבה

שמות עצם בסתמי

שמות עצם בזכר

 

רבים

יחיד

רבים

יחיד

רבים

יחיד

יחסה

-le

-(u)a

-le

-(u)l, -l, -le

-i

 

-(u)l, -le

 

Nominative/

Accusative

Prietenele

החברות

Prietena

החברה

Hotelurile

המלונות

Hotelul

המלון

Prieteni

החברים

Prietenul

החבר

 

-lor

צורת הרבים +

i

-lor

-(u)lui

-lor

-(u)lui

dative/

genitive

Prietenelor

של החברות

Prietenei

של החברה

Hotelurilor

של המלונות

Hotelului

של המלון

Prietenilor

של החברים

Prietenului

של החבר

 

*שימו לב שמכיוון שיחסת המושא הישיר זהה ליחסת הנושא ויחסת המושא העקיף זהה ליחסת השייכות, הדוגמאות שבטבלאות תורגמו רק כיחסת הנושא “ה…” ויחסת השייכות “של…” בהתאמה. מעבר לכך חשוב להדגיש כי יחסת המושא העקיף חלה גם על השילוב שבין מילת יחס (לדוגמה, “עם”, “ב”, “אצל”) והתווית.

יחסות ברומנית


    *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn