סילבוס קורס אנגלית

מה הם “ההישגים הנדרשים”?

ההישגים הנדרשים מייצגים את הכישורים המינימליים אותם מצופה הסטודנט לרכוש בכל רמה נתונה, לפני שיעבור לשלב הבא. שים לב שבהקשר הזה, “נדרש” זה לא “חובה”, אלא מומלץ.

מה ההבדל בין “מטרה כללית” לבין “סילבוס ספציפי”?

מטרה כללית מציינת מיומנות מעשית (למשל- שיחה) המצומצמת לפעולה ספציפית יותר (למשל- לדון ביתרונות ובחסרונות של תלבושת אחידה). פעולות ספציפיות מסוג זה ניתן לתרגל שוב ושוב וכך לאמוד את השליטה בהן לאורך זמן.

מה לגבי סילבוס שלא נכלל בטבלאות?

הטבלאות נותנות הנחיות בסיסיות ובשום פנים ואופן לא מהוות סילבוס מלא של קורס. רק את/ה והמורה שלך מחליטים מה חשוב יותר, בהתאם לצרכיך ולרמת השליטה שלך בשפה. לימוד של אוצר מילים חדש, למשל, זוהי מטרה שיש לשלב בכל שיעור, אפילו שאינה מוזכרת בטבלאות.

יצירת תהליך למידה המבוסס על שקיפות ואמון – ההישגים הנדרשים משמשים ככלי לבניית הקורס ביחד באופן פתוח ושקוף. מומלץ לדבר עם המורה בנוגע לציפיות שלך כדי שהוא או היא יוכלו לשלב אותם בשיעורים.בהצלחה!

Beginners Level English – Required Achievements 

אנגלית ברמת מתחילים – הישגים נדרשים

General goal

מטרה כללית

Specific syllabus & examples

סילבוס ספציפי ודוגמאות

 
 

Describe the contents of the room/building you’re sitting in. Or describe the location of objects in a picture in relation to other objects.

תאר את התוכן של החדר או הבניין בו את/ה יושב. או תאר את מיקום החפצים בתמונה ביחס לחפצים אחרים.

There is/are.

Prepositions (מילות יחס)-in, on, at, under, above…

Singular and plural nouns (שמות עצם ביחיד ורבים)

There is a computer on the table in my room, in my house at the end of Columbus street in New-York.

 

Describe yourself and people and things around you.

תאר את התכונות שלך, ושל אנשים ודברים בסביבה שלך.

“be”-am/are/is.

Adjectives (שמות תואר)

I am tall. The flower is beautiful.

 

Describe what you’re doing right now. Describe what you’re not doing and ask your teacher what she’s doing.

תאר מה אתה עושה ברגע זה. תאר מה אינך עושה ושאל את המורה שלך מה היא עושה.

Present progressive (הווה מתמשך);

Positive, negative and question sentences (משפטי חיוב, שלילה ושאלה).

Why are we learning English?

 

Describe your daily routine.

תאר את השגרה היומיומית שלך.

Present simple (הווה פשוט);

the clock-half past, quarter to… (וחצי, רבע ל…)

Every day I get up at 7 o’clock, brush my teeth, get dressed and drive to work. At quarter to one I have my lunch break.

 

Talk about things you and other people have.

דבר על דברים שיש לך ולאנשים אחרים.

Have/has (יש/היה);

some, many, much, few, a few, a, an…

Count and non-count nouns (שמות עצם נספרים ושאינם נספרים).

I have a big house. David has lots of money.

 

Talk about things you can and can’t do

דבר על דברים שאתה יכול ואינך יכול לעשות.

Can (יכול

 I can’t understand this sentence.

 

Ask for and give directions on how to get somewhere and instructions how to bake a cake.

בקש ותן הוראות כיצד להגיע למקום מסוים וכן הוראות הכנה לאפיית עוגה.

Imperative (ציווי)

Drive straight and turn left at the traffic light.

 

Describe what you did yesterday.

תאר מה עשית אתמול.

Past simple – regular and irregular verbs (עבר פשוט – פעלים רגילים ויוצאים מן הכלל).

Did you do anything last night? Yes, I went out with a friend.

 

Describe what you plan on doing tomorrow.

תאר מה אתה מתכנן לעשות מחר.

Going to; want to; plan on… (הולך, רוצה, מתכנן)

I’m going to visit my parents. I want to buy a new jacket.

I plan on getting up early. 

 

Order pizza over the phone & talk to a waiter in a restaurant.

הזמן פיצה דרך הטלפון ודבר עם מלצר במסעדה.

Can I have a large pizza? I’d like to order 2 family size pizzas.  I’ll have the chef salad please.

 

Introduce your teacher to your wife/kids/friends…

הצג את המורה שלך בפני אשתך/הילדים/החברים…

This is my wife Jenny. She’s a nurse.

Nice to meet you.

 

Role play salesman and customer in shoe store/gift store/furniture store.

משחק תפקידים של איש מכירות ולקוח בחנות נעליים/חנות מתנות/חנות רהיטים.

How much does this cost?

There’s a special discount on…

 

Promise different people you’ll do things.

הבטח לאנשים שונים שתעשה דברים.

Future simple (עתיד פשוט)

The air conditioner isn’t working. I’ll fix it tomorrow.

We’re out of sugar and milk. I’ll buy some today.

 

Write an email to a friend or family member

כתוב מכתב בדואר אלקטרוני לחבר או בן משפחה.

Informal letter (מכתב לא רשמי).

Basic writing (typing) skills, spelling and punctuation (כתיבה או הקלדה בסיסית, איות ופיסוק).

 

Add your own goals

הוסף מטרות משלך

 

 

 

 

Intermediate Level English – Required Achievements 

אנגלית ברמה בינונית – הישגים נדרשים

General goal

מטרה כללית

Specific syllabus & examples

סילבוס ספציפי ודוגמאות

 
 

Introduce yourself and have a conversation with the owner of a house you want to rent / a potential buyer of your car / your daughter’s new boyfriend.

הצג את עצמך ונהל שיחה עם בעלים של בית שאתה רוצה לשכור / קונה פוטנציאלי של האוטו שלך / בן הזוג החדש של הבת שלך.

  

Discuss what you like and dislike about modern life.

דון בנוגע למה אתה אוהב ולא אוהב בחיים המודרניים.

Used to (נוהג ל…)

In the past men used to get up and offer their seats on a bus to a woman, but those days are over.

I’m used to getting up early in the morning.

 

Write a letter to a friend that lives abroad and try to persuade him to come and visit you in Israel.

כתוב מכתב לחבר שחי בחו”ל ונסה לשכנע אותו לבוא לבקר אותך בישראל.

Informal letter (מכתב לא רשמי)

 

Describe actions in the past that either happened simultaneously or interfered with one another.

תאר פעולות בעבר שהתרחשו במקביל או הפריעו אחד לשני.

Past progressive (עבר ממושך)

I was eating lunch while they were playing in the yard.

I was reading my book, when suddenly I heard the most frightening explosion.

 

Describe people or objects and describe actions.

תאר אנשים או חפצים ותאר פעולות.

Adjectives and adverbs (שמות תואר ותארי פועל)

She’s a beautiful dancer, but she sings terribly.

She’s a terrible singerbut she dances beautifully.

 

Explain what belongs to whom.

הסבר מה שייך למי.

Possessive adjectives (כינויי שייכות): my, your, his, her…

Mine, yours, his, hers….

 

Use the word “get” in as many sentences as possible.

שימוש במילה “get” בכמה שיותר משפטים.

Get up, get down, get in, get tired, get home, get sick, get a new car, get married, get there on time, get into trouble, get lost…

 

Compare things in your house to the same things in a friend’s house.

השווה חפצים בבית שלך לחפצים בבית של חבר שלך.

Comparatives and superlatives (מדרגים וסופרלטיבים)

My house is as big as yours. My wife is more beautiful than you, she’s also smarter. I have the dumbest dog in the neighborhood.

 

Describe orally and in writing actions that happened in the past that have a relevant influence on the present

תאר במילים ובכתב פעולות שקרו בעבר ויש להם השפעה על ההווה.

Present perfect (הווה מושלם)

I have already seen that movie (and therefore I don’t want to see it with you now).

I have already eaten (so I’m not hungry now.).

 
 

Modals (should, would, could, must, have to……) – פועל עזר מודאלי

 

Write an email to a supermarket manager complaining about an incident that happened in his store. Be polite but assertive!

כתבו מכתב בדואר אלקטרוני למנהל המכולת עם תלונה על תקרית שקרתה בחנות שלו. היה מנומס אך אסרטיבי!

(semi) formal letter

מכתב רשמי למחצה

 

Add your own goals

הוסף מטרות משלך

  

Advanced Level English – Required Achievements 

אנגלית ברמה מתקדמת – הישגים נדרשים

General goal

מטרה כללית

Specific syllabus & examples

סילבוס ספציפי ודוגמאות

 
 

Write an article about a subject matter that interests you.

כתוב מאמר על נושא שמעניין אותך.

Connectors (although, though, because, also, besides, however, nevertheless) – מחברים

Sentence structure, vocabulary, spelling, punctuation

מבנה המשפט, אוצר מילים, איות, פיסוק

 

Describe how one action or situation depends on another set of circumstances.

תאר כיצד פעולה או מצב כלשהם תלויים בנסיבות מסוימות.

Conditionals (מותנים)

1-If he gets here on time we’ll eat lunch together. 

2-If I knew the answer I would tell you (but I don’t). If she were here she’d tell you that I’m right.

3-If we had known about the party we would have attended. (but we didn’t)

 
 

Temporals (זמניים)

We’ll be gone by the time he gets here.

I’ll clean my room after I finish this game.

 

Describe long actions that start in the past and continue indefinitely into the present.

תאר פעולות ארוכות שמתחילות בעבר ומתמשכות ללא סוף אל תוך ההווה.

Present perfect progressive (הווה מושלם מתמשך)

I have been waiting here for 2 hours and I still haven’t seen the doctor!

 
 

Relative pronouns (כינויי גוף יחסיים) – which, who, whom, where, that

This is the city where I grew up.

That’s the professor who taught me political science and whose daughter I’m marrying.

 
 

Prefixes and suffixes (תחיליות וסופיות)

Independent, regroup, subconscious

Brotherhood, selfishness, affordable

 

Role play a discussion/argument between a married couple

משחק תפקידים של ריב/ויכוח בין בני זוג נשואים

  

Persuade a friend to stop smoking

שכנע חבר להפסיק לעשן

  

More grammar

עוד בנושא תחביר

Past perfect, Past Perfect Progressive, Gerunds and infinitives

עבר מושלם, עבר מושלם מתמשך, שמות פעולה ומקור

 

Describe actions where the subject isn’t the “doer” but rather the “receiver” of the action

תאר פעולות בהן הנושא אינו ה”מבצע” אלא “מקבל” הפעולה

Passive form (צורה סבילה)

Theses guidelines have been written for your convenience.

 

Add your own goals

הוסף מטרות משלך

  

Business English – Required Achievements 

אנגלית עסקית – הישגים נדרשים

General goal

מטרה כללית

Specific syllabus & examples

סילבוס ספציפי ודוגמאות

 
 

Write your CV in English

כתוב את קורות החיים שלך באנגלית

See advanced level syllabus

ראה סילבוס רמה מתקדמת

 

Write an email to a client/colleague/subordinate/superior

כתוב מכתב בדואר אלקטרוני ללקוח/קולגות/עובד תחתיך/אחראי עליך

  

Role play an interview

משחק תפקידים של ראיון עבודה

  

Role play a conversation with a potential client

משחק תפקידים של שיחה עם לקוח פוטנציאלי

 

 

Role play a conversation with your boss, in which you try to convince her to adopt a policy you strongly believe in

משחק תפקידים של שיחה עם הבוס שלך, בה אתה מנסה לשכנע אותה להחיל מדיניות בה אתה מאמין מאוד

  

Write an article describing the added value your company offers its clients

כתוב מאמר המתאר את הערך הנוסף שהחברה שלך מציעה ללקוחותיה

  

Add your own goals

הוסף מטרות משלך

 

 

     *שדות חובה
    צרו קשר עם Lingolearn