תנאי שימוש ותקנון אתר

אתר www.LingoLearn.co.il הינו אתר שנועד ללימוד שפות בצורה מקוונת. האתר מספק פלטפורמה לתלמידים ומורים המאפשרת לימודים פרונטליים דרך האינטרנט. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלה.

_________________________________________________________

תיאור השירות ומדיניות ביטולים

 1. תיאור השירות
  1. הלקוח רוכש בזאת קורס/חבילת שיעורים [להלן: “החבילה“] בלינגולרן.
  2. פרטי החבילה מפורטים בחשבונית שנמסרה ללקוח ביחד עם מסמך זה.
 2. ביטול עסקה
  1. ביטול עסקה תוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה
   1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 30 יום ממועד ביצוע העסקה, מכל סיבה שהיא.
   2. ביטול העסקה ייעשה בהודעה בכתב או במייל ויגובה בשיחת טלפון עם נציג שירות.
   3. בביטול במסגרת 30 הימים, יחויב הלקוח ב-5% ממחיר העסקה (דמי ביטול) או 100 ₪ (לפי הנמוך).
   4. ככל שהלקוח יעבור שיעורים בתקופת 30 הימים, הוא יחויב גם בגין השיעורים שעבר וזאת בהתאם למחיר שיעור בודד בחבילה שרכש.
   5. לקוח חדש שלא עבר שיעור ניסיון לפני רכישת הקורס, יוכל לבטל את הרכישה לאחר ביצוע השיעור הראשון (במידה וזה בוצע במסגרת ה-30 יום ובמידה שלא בוצע שיעור שני) ולשלם אך ורק על השיעור שבוצע, ללא דמי ביטול.
  2. ביטול העסקה לאחר 30 ימים ממועד ביצוע העסקה
   1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה גם לאחר 30 הימים הראשונים שלאחר ביצועה ועד למועד הסיום הסופי של הקורס כמוגדר בסעיף 2 של תנאי השימוש הכלליים שלהלן. במקרה כאמור ישלם הלקוח דמי ביטול מוסכמים בסך של 40% מסך עלות הקורס כולל מע”מ, בתוספת מחיר כל שיעור שבוצע בפועל, בהתאם לעלות שיעור בודד בחבילה.
   2. הביטול ייעשה בהודעה בכתב או במייל ויגובה בשיחת טלפון עם נציג שירות.
   3. האמור בסעיף זה אינו חל על שיעורים במסגרת קורס קבוצתי, בו לא יתאפשר לבטל את העסקה לאחר 30 יום.
  3. במקרה של ביטול עסקה, הלקוח מאשר בזאת לקזז את דמי הביטול ו/או את החיוב בגין שיעורים שעבר, מסכום ההחזר שיגיע לו על פי הסעיפים לעיל.
  4. בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור לעיל, יבוצע הזיכוי תוך 21 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה בכתב או במייל.

*הניסוח במין זכר לשם נוחות בלבד. הכתוב במסמך זה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

נספח להסכם מכירה

תנאי שימוש כלליים

 1. לאחר רכישת החבילה, יצרו נציגי לינגולרן קשר עם הלקוח וייקבע מועד/ים (יום ושעה) לביצוע השיעורים. השיעורים יתקיימו אחת לשבוע אלא אם כן הוסכם על תדירות אחרת. כמו כן, ייקבע מועד לבדיקת תקינות הציוד הטכני של הלקוח, במקרה שיהיה בכך צורך. יובהר כי במקרה של צורך בבדיקה טכנית, לא יתואמו שיעורים לפני ביצוע הבדיקה.
 2. מועד הסיום הסופי של החבילה קבוע על פי הנוסחה הבאה: שבוע וחצי כפול מספר השיעורים בחבילה, החל מהשבוע השני שלאחר רכישת החבילה. כך למשל, אם תלמיד רכש 10 שיעורים בראשון בינואר, מועד הסיום הסופי לניצול השיעורים יחול לאחר 16 שבועות, כלומר בערך בסוף אפריל. מעבר למועד זה לא תתבצע השלמת שיעורים, אף אם התלמיד לא סיים את חבילת השיעורים, והתלמיד לא יזוכה בגין שיעורים שלא עבר.
 3. במידה והביטולים נבעו מצד המורה או מצד לינגולרן, יוארך מועד הסיום הסופי בהתאם. כמו כן, במקרים חריגים של היעדרות ארוכה ומתוכננת מהקורס (חופשה ארוכה, מחלה וכו’) ניתן לבקש להקפיא את חבילת השיעורים. על ההיעדרות יש להודיע מראש ובכתב/אימייל. אישור להקפאה, אורכה וקביעת מועד סיום סופי חדש יהיו לגופו של עניין ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. בכל מקרה, תקופת ההקפאה לא תהיה ארוכה מ-90 יום. לשם הבהרה יודגש שלא ניתן לבקש הקפאה בדיעבד, כלומר אחרי המועד הסיום הסופי של הקורס (הדדליין).
 4. לאחר תיאום השיעור הראשון של הקורס, יקבל התלמיד מייל המכיל את פרטי הקורס וביניהם לינק קבוע לשיעורים. הלינק פעיל כ-10 דקות לפני כל שיעור.
 5. במקרה והתלמיד לא קיבל את הקישור לכיתה לפני השיעור, או במקרה של איבוד הקישור, באחריותו של התלמיד להתקשר למספר הטלפון 1700-508-708, או לשלוח אימייל למורה, או לפנות לתמיכה הטכנית ב-service@lingolearn.com על מנת לקבל קישור לכיתה.
 6. מומלץ להתחבר לכיתה לפחות 5 דקות לפני שיעור.
 7. יש להגיע בזמן לשיעורים. שיעור יימשך באורך הזמן שנקבע מהמועד שהוגדר מראש וכל איחור יהיה על חשבון התלמיד בלבד ללא השלמה/החזר.
 8. יצוין כי המורים מונחים לעזוב את הכיתה לאחר 20 דקות במקרה של אי הגעת התלמיד או התלמידים (כאשר מדובר בשיעור קבוצתי) . על כן, איחור של 20 דקות ומעלה, יביא לביטול השיעור ללא החזר / השלמה.
 9. ביטול ודחיית שיעורים
  1. במידה והתלמיד יבקש לבטל/לדחות שיעור, עליו להודיע זאת למורה לפחות 24 שעות לפני מועד השיעור המתוכנן. במקרה כאמור יתבצע שיעור השלמה.
  2. ככל שביטול השיעור יעשה פחות מ-24 שעות לפני מועד השיעור המתוכנן, התלמיד יחויב על השיעור ולא יתבצע שיעור השלמה, אלא במקרים חריגים על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי ביטול שיעור פחות משעתיים לפני מועד השיעור המתוכנן, או אי הגעת התלמיד לשיעור ללא הודעה, יביא לחיוב התלמיד בגין השיעור ולא יתבצע שיעור השלמה.
  4. במקרה של ביטול שיעור מסיבות שאינן תלויות בתלמיד (קריסת האתר, נפילת שרתים, בעיות טכניות אחרות מצד האתר או המורה, יום חג של המורה וכו’), מועד סיום החבילה יידחה לצורך השלמת מכסת השיעורים המוסכמת, או לחילופין, ייקבע שיעור השלמה במועד המוסכם על המורה ועל התלמיד.
  5. יובהר כי האמור לעיל בסעיף 9, אינו חל על שיעורים במסגרת קורס קבוצתי.
  6. במידה והתלמיד לא יגיע לשיעור אשר הינו חלק מקורס קבוצתי, מכל סיבה שהיא, הוא לא יזוכה בגין שיעור זה והאחריות להשלמת החומר הנלמד באותו שיעור תחול עליו, כאשר לינגולרן יעמיד לרשותו את החומרים שהועברו בו.
 10. התלמיד אחראי על תקינות הציוד הטכני שלו (מחשב, חיבור לאינטרנט, מיקרופון ואוזניות) ואחראי לבדוק לפני כל שיעור כי הם עובדים כראוי. במקרה של בעיה, יודיע על כך התלמיד מוקדם ככל הניתן לצוות לינגולרן וינסה לאתר ציוד חלופי לשיעור. יובהר כי שיעור שנקטע /בוטל עקב בעיות טכניות אצל התלמיד לא יזכה בהשלמה/זיכוי.
 11. לא תתאפשר העברת השירות מאדם לאדם ללא הסכמה מפורשת של לינגולרן. כמו כן, לא תתאפשר המרת חבילת שיעורים לשפה אחרת, ללא הסכמה של האתר.
 12. ידוע לתלמיד כי ייתכן והמורה שהתחיל את הקורס עימו יוחלף במהלך הקורס, לפי שיקול דעתם של מנהלי האתר [כמובן שהם יעשו כל שביכולתם להימנע מכך]. כמו כן, ייתכן כי בשיעורים בהם המורה לא יוכל להגיע, יועמד מורה מחליף על פי שיקול דעתם של מנהלי האתר. כמו כן, ידוע לתלמיד כי ייתכן שהמורה שהעביר לו את שיעור הניסיון לא יעביר לו את הקורס בפועל.
 13. התלמיד מתחייב לעשות שימוש הוגן וראוי באתר ובכיתה הוירטואלית ורק למטרות שאושרו לו על ידי לינגולרן. בפרט מתחייב התלמיד שלא לעשות שימוש לא חוקי כלשהו באתר, לרבות העלאת חומרים פוגעניים, הטרדה מינית, לשון הרע וכל שימוש אחר שלא אושר על ידי לינגולרן.
 14. התלמיד מתחייב להשתמש בלשון נקייה במהלך השיעורים המקוונים ולתת יחס נאות ומכובד למורים ולצוותי השירות והתמיכה. יצוין כי במקרים בהם תלמיד יתייחס בצורה לא נאותה למורה או לאיש צוות, שומרת לעצמה לינגולרן את הזכות לבטל את חבילת השיעורים ללא כל החזר כספי.
 15. כן מתבקש התלמיד, ככל שהוא סבור שקיבל יחס לא נאות מן המורה, או במקרה שארע אירוע חריג כשלהו, לדווח מיידית לאתר לצורך טיפול בעניין.
 16. בכל מקרה, לינגולרן לא תהיה אחראית לשימוש בניגוד לתנאי השימוש ולכל נזק שייגרם ללקוח ו/או ללקוחות אחרים כתוצאה מכך.
 17. לינגולרן ומנהליו פועלים ודואגים שהחומרים שיועלו לאתר ויועברו בשיעורים מעודכנים, נכונים ומותאמים לתוכנית הלימודים. יחד עם זאת, לינגולרן אינו אחראי ו/או ערב לדיוק החומרים, וכל שימוש בחומרים אלה הינו באחריות התלמיד בלבד. לתלמיד ידוע שייתכן והמידע שיועבר במסגרת השיעורים באתר לא יהיה מדויק ולינגולרן ו/או מנהליו לא ישאו באחריות כלשהי בשל כך.
 18. ידוע לתלמיד כי חלק מהשיעורים יוקלטו וינוטרו באופן מדגמי לצורך בקרת איכות. למרות זאת, ידוע לתלמיד כי לינגולרן ומנהליו אינם יכולים לפקח על מהלך כל שיעור המועבר באופן מקוון, ולכן לא יהיו אחראים לדברים שייאמרו בו ו/או לחומרים שיועברו בו.
 19. לינגולרן שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים באתר, בתנאי השימוש, בחומרים, בכיתה הוירטואלית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש, והלקוח מסכים לכך.
 20. יובהר כי שינוי כאמור עשוי להיות גם שינוי מורה הקורס, וללקוח לא תהא כל טענה במידה ויוחלף המורה במהלך הקורס. למען הסר ספק יצוין כי מדיניות האתר הינה להימנע ממקרים שכאלה ככל הניתן, והאמור בסעיף זה נוגע למקרים חריגים בלבד.
 21. החומרים באתר הינם קניינה הרוחני של לינגולרן ואין להעתיקם, לפרסמם, להפיצם או לבצע בהם פעולה כלשהי ללא אישור לינגולרן מראש ובכתב.
 22. שימוש באתר לינגולרן בניגוד לתנאי השימוש ו/או לדין יוביל לחסימת הלקוח, ללא החזר כלשהו, והלקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.
 23. הלקוח מתחייב בזאת לשפות ולפצות את לינגולרן ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ממין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ללינגולרן כתוצאה מהשימוש של הלקוח באתר בניגוד לחוק או בניגוד לתנאי השימוש.
 24. הלקוח מסכים לקבל חומר שיווקי מלינגולרן. אם לא, נא להודיע על כך בכתב/מייל. במקרה של קבלת חומר שיווקי לא רצוי, הלקוח יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת.
 25. הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים וכל הסכמה אחרת בעל פה או בכתב בטלה ומבוטלת.
 26. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית תהיה של בתי המשפט המוסמכים בישראל.


  *שדות חובה
  צרו קשר עם Lingolearn