אנא מלאו את פרטיכם בטופס הבא, על-מנת שתוכלו לקבל מייל בסיום המבחן עם תוצאותיו:

Name
Email

מבחן כינויי גוף באנגלית


Who – relates to the subject; Use for people, before verbs:
This is the man who took your things.
Which – use for animals and inanimate objects
This car, which was bought very cheaply, turned out to be a very valuable possession.
Whom – relates to the object; Use for people, before a noun:
The girl whom he met was very beautiful. The girl with whom he went out was very beautiful.
Whose – use to describe possession:
The family whose house I clean is away on vacation. (The house belongs to the family)
The car whose wheels are rusted shouldn't be sold. (The wheels belong to the car)

Choose the correct word to complete the sentences:
This is the doctor __________ cured my illness.
They want to adopt the puppy ____________ tail is long and fluffy.
This is the teacher __________ I was telling you about.
This picture, _________ reminds me of my childhood, is very beautiful.
Jessica, ________ gave me her phone number, has apparently moved to another state.
James, ________ voice is amazing, should start taking singing lessons.
Tom, with _________ I plan on starting a business, has a lot of good connections.
The man _______ stole the money should be sent to jail for a long time.
This movie, _________ is significantly less entertaining than the other one, won the international film award, due to its amazing special effects.
I want to meet the lady with __________ you danced at the party last night.


*שדות חובה

צרו קשר עם Lingolearn