תנאי רכישה שחלים על רכישות שבוצעו לפני 1/8/2017

תנאי שימוש ותקנון אתר Lingolearn.co.il

אתר Lingolearn.co.il [להלן: “האתר“] הינו אתר הנועד ללימוד שפות בצורה מקוונת. האתר מספק פלטפורמה לתלמידים ומורים, ומאפשר קיום שיעורים מקוונים.

השיעורים כולם מתקיימים ונערכים כשיחת וידאו ומועברים בשידור חי, על כל המשמעויות הטמונות בכך.

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. המשתמש באתר זה מאשר בזאת כי כניסתו לאתר ושימושו בחומרים שבו מהווה הסכמה לתנאי השימוש ו/או לתנאי השימוש שיעודכנו בו. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, אנא חדל מלהשתמש באתר באופן מידי.

האמור בתנאי השימוש כפוף לאמור בהסכם הרכישה. ככל שתנאי מתנאי השימוש אינו עולה בקנה אחד עם תנאי בהסכם הרכישה, יגבר האמור בהסכם הרכישה.

תיאור השירות

מוצע למשתמש לרכוש קורס קבוצתי / חבילת שיעורים פרטיים [להלן: “החבילה“] באתר.  

תנאי שימוש כלליים

1.         לאחר רכישת החבילה, יצרו נציגי האתר קשר עם המשתמש וייקבע מועד קבוע (יום ושעה) לביצוע השיעורים. למען הסר ספק, השיעורים יתקיימו אחת לשבוע אלא אם כן יוסכם בין המורה והמשתמש על מינון גבוה יותר. יובהר כי החלת האמור נתונה לשיקול דעתו של המורה בלבד וכרוכה בקבלת אישור האתר, אשר יינתן רק במקרה בו יהיו לכך כיתות פנויות ובמקרה והאתר יהיה סבור כי מינון גבוה של שיעורים לא יפגע באיכות הלמידה.

            כמו כן, ייקבע מועד לבדיקת תקינות הציוד הטכני של המשתמש, במקרה שיהיה בכך צורך.

2.         מועד הסיום הסופי של החבילה קבוע על פי הנוסחה הבאה: מס’ שיעורים   1.5 שבועות ויחושב מיום ביצוע השיעור הראשון (כך למשל, אם משתמש רכש 10 שיעורים והשיעור הראשון בוצע ב-1 בינואר, הרי שמועדו הסופי של הקורס יחול לאחר 15 שבועות, קרי ב-15 לאפריל בערך. יצוין כי אם כל השיעורים יבוצעו במועדם, יסתיים הקורס ב- 4 במרץ).

            מועד זה מתחשב בביטולי שיעור ובדחיות שיעורים מצד המשתמש.

            מעבר למועד זה לא תתבצע השלמת שיעורים, אף אם המשתמש לא סיים את חבילת השיעורים, והמשתמש לא יזוכה בגין שיעורים שלא עבר.

            מועד הסיום הסופי מתחשב רק בביטולים ודחיות מצד המשתמש. במידה והביטולים נבעו מצד המורה או מצד האתר, יוארך מועד הסיום הסופי בהתאם.

3.         לפני כל שיעור יקבל המשתמש קישור לכיתה הוירטואלית. הקישור יישלח למשתמש באופן אוטומטי כ-10 דקות לפני תחילת השיעור.

במקרה והמשתמש לא קיבל את הקישור לכיתה לפני השיעור, באחריותו להתקשר למספר הטלפון 1700-508-708, לשלוח אימייל למורה ולאתר lingolearn@aol.com  או לדבר עם התמיכה הטכנית באתר על מנת לקבל קישור לכיתה.

            מומלץ להתחבר לכיתה מיד עם קבלת הקישור על מנת למנוע / לפתור בעיות טכניות לפני השיעור.

4.         יש להגיע בזמן לשיעורים. שיעור יימשך שעה אחת מהמועד שהוגדר מראש וכל איחור יהיה על חשבון המשתמש בלבד ללא השלמה/החזר.

            יצוין כי המורים מונחים לעזוב את הכיתה לאחר 20 דקות במקרה של אי הגעת משתמשים כלל. על כן, איחור של 20 דקות ומעלה, יביא לביטול השיעור ללא החזר / השלמה.

5.         תנאי החזר

א.         החזר תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה

המשתמש רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום, מכל סיבה שהיא, ממועד ביצוע העסקה.

ביטול העסקה ייעשה בהודעה בכתב, למשרדי לינגו בתוך תקופת 14 הימים ממועד ביצוע ההסכם.

בביטול במסגרת 14 הימים, יחויב המשתמש ב-5% ממחיר העסקה או 100 ש”ח לפי הנמוך.

יובהר כי ככל שהמשתמש יעבור שיעורים בתקופת 14 הימים, הוא יחויב גם בגין השיעורים שעבר וזאת בהתאם למחיר שיעור בודד בחבילה.

ב.         החזר לאחר 14 ימים ממועד ביצוע העסקה

המשתמש רשאי לבטל את העסקה גם לאחר 14 הימים הראשונים שלאחר ביצועה ועד למועד הסיום הסופי של הקורס כמוגדר בסעיף 2 של תנאי השימוש הכלליים שלהלן. במקרה כאמור ישלם המשתמש דמי ביטול מוסכמים בסך של 50% מסך עלות הקורס כולל מע”מ, בתוספת מחיר כל שיעור שבוצע בפועל, בהתאם לעלות שיעור בודד בחבילה.

ביטול העסקה יעשה בהודעה בכתב. 

האמור בסעיף זה אינו חל על שיעורים במסגרת קורס קבוצתי בהם לא יתאפשר לבטל את העסקה לאחר 14 יום.

המשתמש מאשר בזאת לקזז את דמי הביטול ו/או את החיוב בגין שיעורים שעבר מסכום ההחזר שיגיע לו על פי סעיפים 5א’ ו-ב’ לעיל.

בכל מקרה של ביטול עסקה כאמור בסעיפים 5א’-ב’ לעיל, יקבל המשתמש את ההחזר בתוך 21 ימי עבודה ממועד קבלת בקשת ביטול העסקה בכתב לכתובת החברה הרשומה לעיל.

6.         ביטולי ודחיית שיעורים

במידה והמשתמש יבקש לבטל/ לדחות שיעור, עליו להודיע זאת ללינגו/למורה לפחות 24 שעות לפני מועד השיעור המתוכנן. במקרה כאמור יתבצע שיעור השלמה.

ככל שביטול השיעור הפרטי יעשה פחות מ-24 שעות לפני מועד השיעור המתוכנן, המשתמש יחויב על השיעור ולא יתבצע שיעור השלמה, אלא במקרים חריגים על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל יובהר כי ביטול שיעור פחות משעתיים לפני מועד השיעור המתוכנן, או אי הגעת המשתמש לשיעור ללא הודעה, יביא לחיוב המשתמש בגין השיעור ולא יתבצע שיעור השלמה בכל מקרה.

במקרה של ביטול שיעור מסיבות שאינן תלויות במשתמש  (קריסת האתר, נפילת שרתים, בעיות טכניות אחרות מצד האתר או המורה, יום חג של המורה וכו’), מועד סיום החבילה יידחה לצורך השלמת מכסת השיעורים המוסכמת, או לחילופין, ייקבע שיעור השלמה במועד המוסכם על המורה ועל המשתמש.

יובהר כי האמור לעיל אינו חל על שיעורים במסגרת קורס קבוצתי.

במידה והמשתמש לא יגיע לשיעור אשר הינו חלק מקורס קבוצתי, מכל סיבה שהיא, הוא לא יזוכה בגין שיעור זה והאחריות להשלמת החומר הנלמד באותו שיעור תחול עליו, כאשר האתר יעמיד לרשותו את החומרים שהועברו בו.

7.         המשתמש אחראי על תקינות הציוד הטכני שלו (מחשב, חיבור לאינטרנט, ותקינות מיקרופון ואוזניות)  ואחראי לבדוק לפני כל שיעור כי הם עובדים כראוי. במקרה של בעיה, יודיע על כך המשתמש מוקדם ככל הניתן לצוות האתר וינסה לאתר ציוד חלופי לשיעור. יובהר כי שיעור שנקטע /בוטל עקב בעיות טכניות אצל המשתמש לא יזכה בהשלמה / בזיכוי.

8.         לא תתאפשר העברת השירות מאדם לאדם ללא הסכמה מפורשת של האתר בכתב. כמו כן, לא תתאפשר המרת חבילת שיעורים בקורס בשפה שנרכש לשפה אחרת.

9.         ידוע למשתמש כי ייתכן והמורה שהתחיל את הקורס עימו יוחלף במהלך הקורס, לפי שיקול דעתו של האתר [כמובן שהאתר יעשה ככל שביכולתו להימנע מכך]. כמו כן, ייתכן כי בשיעורים בהם המורה לא יוכל להגיע יועמד מורה מחליף על פי שיקול דעתו של האתר. כמו כן, ידוע למשתמש כי ייתכן שהמורה שהעביר לו את שיעור הניסיון לא יעביר לו את הקורס בפועל .

10.        המשתמש מתחייב לעשות שימוש הוגן וראוי באתר ובכיתה הוירטואלית ורק למטרות שאושרו לו על ידי האתר.

בפרט מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש לא חוקי כלשהו באתר, לרבות העלאת חומרים פוגעניים, הטרדה מינית, לשון הרע וכל שימוש אחר שלא אושר על ידי האתר.

המשתמש מתחייב להשתמש בלשון נקייה במהלך השיעורים המקוונים ולתת יחס נאות ומכובד למורים. יצוין כי במקרים בהם משתמש יתייחס בצורה לא נאותה למורה, שומרת לעצמה לינגו את הזכות לבטל את חבילת השיעורים ללא כל החזר כספי.

כן מתבקש המשתמש, ככל שהוא סבור שקיבל יחס לא נאות מן המורה, או במקרה שארע אירוע חריג כשלהו, לדווח מיידית ללינגו לצורך טיפול בעניין.

בכל מקרה, האתר לא יהיה אחראי לשימוש בניגוד לתנאי השימוש ולכל נזק שייגרם למשתמש ו/או למשתמשים אחרים כתוצאה מכך.

11.        האתר ומנהליו פועלים ודואגים שהחומרים שיועלו לאתר ויועברו בשיעורים מעודכנים, נכונים ומותאמים לתוכנית הלימודים. יחד עם זאת, האתר אינו אחראי ו/או ערב לדיוק החומרים, וכל שימוש בחומרים אלה הינו באחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שייתכן והמידע שיועבר במסגרת השיעורים באתר יהיה לא מדויק והאתר ו/או מנהליו לא ישאו באחריות כלשהי בשל כך.

12.        ידוע למשתמש כי חלק מהשיעורים הפרטיים וכל השיעורים הקבוצתיים יוקלטו וינוטרו באופן מדגמי, הן לבקרת איכות והן לצורך העמדת ההקלטות לטובת משתמשים שהחסירו שיעורים בקורסים קבוצתיים.

למרות זאת, ידוע למשתמש כי האתר ומנהליו אינם יכולים לפקח על מהלך כל שיעור המועבר באופן מקוון, ולכן לא יהיו אחראים לדברים שיאמרו בו ו/או לחומרים שייאמרו בו.

13.        האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים באתר, בתנאי השימוש, בחומרים, בכיתה הוירטואלית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש, והמשתמש מסכים לכך.

יובהר כי שינוי כאמור עשוי להיות גם שינוי מורה הקורס, ולמשתמש לא תהא כל טענה במידה ויוחלף המורה במהלך הקורס. למען הסר ספק יצוין כי מדיניות האתר הינה להימנע ממקרים שכאלה ככל הניתן, והאמור בסעיף זה נוגע למקרים חריגים בלבד.  

14.        החומרים באתר הינם קניינו הרוחני של האתר ואין להעתיקם, לפרסמם, להפיצם או לבצע בהם פעולה כלשהי ללא אישור האתר מראש ובכתב.

15.        שימוש באתר בניגוד לתנאי השימוש ו/או לדין יוביל לחסימת המשתמש, ללא החזר כלשהו, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה בעניין זה.

16.        המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים ממין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לאתר כתוצאה משימוש שלא על פי תנאים אלה של המשתמש באתר.

“המשתמש” בתנאי שימוש אלה – תלמיד רשום. תנאי השימוש יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תלמיד לא רשום, גולש אקראי.*שדות חובה

צרו קשר עם Lingolearn